Obchodní podmínky

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese www.puravia.cz

Poskytovatelem provizního systému je:

Sidonia Medica s.r.o.

28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05641365          

DIČ: CZ05641365

Společnost je vedená u Městského soudu v Prze, oddíl C, vložka 268134

Zastoupena Evou Hájkovou, jednatelkou

Email: eva.hajkova@puravia.cz

Tel.č.: +420 777 926 804

(dále jen jako „Poskytovatel“)

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
 2. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
 3. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
  • Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.
  • V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.
 4. Vymezení pojmů
  • Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.
  • Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.
  • Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.
  • Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:
   • umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;
   • uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
   • rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
   • odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
   • PPC kampaně.
  • Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.
  • Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
  • Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.
  • Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
  • Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.
  • Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.puravia.cz.
  • Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.
 5. Účast v provizním systému
  • Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.
  • V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.
  • Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.
  • Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.
 6. Práva a povinnosti Partnera
  • Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.
  • Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.
  • Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
  • Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
  • Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.
  • Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
  • Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.
  • Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.
  • Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
  • Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.
  • Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.6 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.
 7. Práva a povinnosti Poskytovatele
  • Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
  • Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.
  • Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.
  • Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.
  • Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.
  • Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.
 8. Provize
  • Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.
  • Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá automaticky. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
  • Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
  • Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.
 9. Výplata provize
  • Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).
  • Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.
  • Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.
  • Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
  • Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.
 10. Námitky Partnera
  • Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
  • Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
  • Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
  • Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.
 11. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik
  • Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.
  • K zániku dohody o spolupráci může dojít:
   • Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
   • Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
   • Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
  • Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
  • V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.
 12. Ochrana osobních údajů
  • Poskytovatel bude nakládat s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.
  • Partner prohlašuje, že dobrovolně předává Poskytovali osobní údaje, které jsou přesné. Jedná se především o osobní údaje:
 13. jméno a příjmení
 14. název společnosti (subjektu), IČO a DIČ a kontaktní osoba u společností
 15. kontaktní údaje
 16. adresa
 17. e-mailová adresa
 18. telefonní číslo
 19. bankovní spojení (číslo bankovního účtu pro účely vyplácení dobírky)

 

 • Osobní údaje je nutné zpracovat pro účely identifikace Partnera a plnění ze smlouvy (dohody o spolupráci) a dále za účelem evidence smlouvy (dohody o spolupráci) a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Uchování a zpracování osobních údajů Partnera bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Partner bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.
 • Zpracování Osobních údajů je prováděno Poskytovatelem, osobní údaje však pro Poskytovatele mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
 • poskytovatelé provizního systému a provozovatelé aplikací pro jeho podporu
 • zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy, služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti,
 • zajištující prodejní kanál, marketingové a emailingové služby,
 • zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu.
 • uvedení v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele puravia.cz, a to především níže uvedenými zpracovateli:
 • poskytovatelem softwaru wedos.com , Dušan Latiak
 • IT poradcem Dušan Latiakem a Klárou Heřmánkovou, Na Švihance 12, Praha, 120 00
 • sklad a logistika zboží zajišťuje Comgate Logistic a.s, Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7
 • Persoo s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 24317101
 • Roivenue s.r.o., se sídlem Plynarni 1617/10 Praha 2, ZIP 170 00, IČ: 06812279
  • Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:
 • Poskytovatel,
 • poskytovatel softwaru wedos.com, Dušan Latiak
 • Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte zaměstnanci Poskytovatele
  • Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).
  • Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  • Partner má právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Partnera jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Dále má Partner právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů. Partner má právo vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se Partner může na Poskytovatele obrátit prostřednictvím telefonu: +420 777 926 804, emailu: info@puravia.c z nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že dá Partner informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas případně Poskytovatel poskytne), Partner má právo vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě, že Partner chce vzít souhlas zpět nebo chce Poskytovatele kontaktovat z jiného důvodu, může kontaktovat Poskytovatele na tel.:777926804, případně emailem: info@puravia.cz. Z mailing listu se může Partner odhlásit kliknutím na „unsubscribe“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Poskytovatel využívá technologie retargetingu provozované externími reklamními systémy. Ta Poskytovateli umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty Poskytovatele, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a Google Ireland Limited.

 • Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, použijí se ve vztahu k ochraně osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele puravia.cz.
 1. Smluvní pokuta
  • V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na smluvní pokutu ve výši takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od  19.11.2020.